obrhome
kratky Mgr. Petr Krátký, advokát

Petr Krátký působí jako advokát se sídlem v Pardubicích od roku 2000. Je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 08618. Petr Krátký se v rámci své všeobecné praxe věnuje především občanskému, trestnímu a správnímu právu. V oblasti občanského práva poskytuje úplný servis při převodu nemovitostí zahrnující nejen sepis samotné smlouvy, ale samozřejmostí je i zajištění advokátní úschovy finančních prostředků k úhradě kupní ceny.

Dále se v rámci závazkového práva zabývá i tvorbou dalších smluvních dokumentů a se svými klienty spolupracuje i při vymáhání pohledávek. S uvedeným je neoddělitelně spojena i oblast exekucí a insolvenčního práva, ve kterých aktivně vystupuje v zájmu věřitelů, ale poskytuje i právní pomoc dlužníkům při ochraně jejich práv.

více

Petr Krátký poskytuje právní služby i v oblasti práva rodinného. Jedná se především o přípravu podkladů, sepisování listin a o zastupování před soudy v řízeních o rozvod manželství a o úpravu poměrů k nezletilým dětem, dále o právní pomoc při vypořádání vzájemných majetkových vztahů manželů.

Působení Petra Krátkého v oblasti trestního práva je zaměřeno na obhajobu klientů v trestním řízení včetně obviněných, kteří jsou stíháni vazebně. Součástí obhajoby je i příprava, zpracování a podávání opravných prostředků včetně těch mimořádných a zastupování v řízení před soudy o nich.

V rámci správního práva je specializací Petra Krátkého problematika zbraní a střeliva, která je upravena zákonem č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, a souvisejícími právními předpisy. Jedná se tedy o právní služby nejen podnikatelům v této oblasti, ale i držitelům zbrojních průkazů, zahrnující poradenství klientům a právní pomoc spočívající hlavně v zastupování v různých řízeních, která jsou v této oblasti vedena orgány státní správy, především Policejním prezidiem ČR a Ministerstvem vnitra ČR.

Petr Krátký zastupuje klienty při jednáních v jejich věcech se soukromoprávními subjekty i s orgány veřejné správy a také ve sporech před soudy všech stupňů včetně řízení o mimořádných opravných prostředcích.