obrhome

Cena odvokátních služeb

Při určování výše odměny za poskytování právních služeb se řídíme vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), buďto smluvní, nebo mimosmluvní. Mimosmluvní odměna je stanovena v případě, že mezi advokátem a klientem nedošlo k dohodě o odměně za zastupování.

Smluvní odměna může být stanovena jako hodinová, paušální, podílová, jednorázová, nebo jako odměna za právní úkon.

Hodinová odměna

Hodinová odměna je odměnou, kdy klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby. Výše sazby závisí na složitosti případu, časové náročnosti a především na výši tarifní hodnoty.

Paušální měsíční odměna

V případě pravidelné spolupráce je možno smluvit též paušální měsíční odměnu, při které je domluven rozsah služeb za dohodnutou částku. Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah i časovou náročnost právní pomoci. Paušální měsíční sazba se vyplatí především podnikatelům využívajících právních služeb několikrát do měsíce, kterým přináší výhodu předvídatelnosti i stabilní výše výdajů hrazených za právní pomoc.

Odměna za právní úkon

Při zastupování v soudních či správních řízeních se zpravidla odměna sjednává s ohledem na počet úkonů právní služby. Co se považuje za úkon právní služby, je stanoveno § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb. advokátního tarifu. Jedná se např. o převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby, sepis smlouvy, žaloby, odvolání, účast na jednání u soudu apod.

Jednorázová odměna

Jedná se o odměnu, jejíž výše náleží advokátovi za vyřízení celé klientovi záležitosti bez ohledu na složitost či časovou náročnost poskytované právní služby.

Podílová odměna

Tato odměna se sjednávána tehdy, je-li výsledek sporu nejistý a odvozuje se až od výsledku sporu určitým předem dohodnutým podílem na přisouzené nebo mimosoudně vypořádávané částce či podílu na hodnotě sporné věci.

Nad rámec odměny náleží advokátu náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas. Účtované částky se zvyšují o daň z přidané hodnoty.