obrhome
Mgr. Tereza Hajdajová, advokátní koncipientka

Mgr. Tereza Hajdajová vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v r. 2017. V rámci studia absolvovala studijní pobyt na právnické fakultě Univerzity Loránda Eötvöse v Budapešti.

V naší kanceláři působí od r. 2015 jako praktikantka, po ukončení studií jako advokátní koncipientka. Ve své praxi se věnuje všem odvětvím práva se zaměřením na právo občanské hmotné, a to včetně jeho přesahů do práva veřejného a naopak (právo stavební, pozemkové, správní právo trestní aj.). V oblasti rodinného práva se zabývá zejména soudní úpravou vztahů k nezletilým dětem. Mezi její další zaměření patří obhajoba mladistvých v trestních řízeních a problematika vztahů s mezinárodním prvkem. Nad rámec pracovního zaměření se zajímá o civilní právo procesní a jeho plánovanou rekodifikaci.

Ovládá anglický jazyk, v němž tlumočí a překládá právní texty. Pasivně ovládá jazyk německý.